תנאי שימוש

תנאי שימוש וזכויות יוצרים באתר מיזם ההתנדבות הישראלי

תנאי השימוש שלהלן מחייבים כל מי שיבחר להשתמש באתר בכל דרך שהיא.

הכניסה לאתר והשימוש באתר או במידע המצוי בו - מהווים הסכמה של המשתמש לתנאי שימוש אלה.

מידע ואחריות

 • המידע המצוי באתר זה נמסר אך ורק לנוחות המבקרים והגולשים באתר.
 • המידע הנכלל באתר זה נמסר למטרות אינפורמטיביות כלליות בלבד.
 • ג'וינט ישראל ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג, בכל עילה שהיא, ולכל נזק שהוא (ישיר או עקיף), המבוססת על נתוני האתר והמידע המתפרסם בו.
 • המידע מוצע לציבור "כמות-שהוא" (“As Is”). ג'וינט ישראל או מי מטעמו לא ישאו באחריות לאמיתות המידע ו/או התאמת המידע לצורכי המשתמש בו, או באשר לאופן בו הוא או צד ג' כלשהו עושה שימוש במידע.
 • ג'וינט ישראל ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם למי שיבחר להשתמש במידע המצוי באתר, וזאת גם אם יתברר כי מידע זה שגוי, לא מדויק או לא מעודכן. המשתמש במידע מודע לכך, שהמידע שבאתר עשוי להיות לא מדויק ו/או לא מעודכן, והוא לוקח על עצמו את האחריות לשימוש במידע זה. בכלל זה, המשתמש במידע מוותר על כל טענה, כי ג'וינט ישראל ו/או מי מטעמו היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ג'וינט ישראל ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או לכל צד ג', כתוצאה מהשימוש באתר ובמידע.
 • ג'וינט ישראל רשאי לערוך שינויים בדפי אתר זה בתוכנם ובמידע הכלול בהם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.  ג'וינט ישראל אינו מתחייב לעדכן את החומר הכלול באתר ו/או אינו מתחייב לגבי מועדי העדכון.

זכויות יוצרים:

 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים במידע המצוי באתר זה, שמורות לג'וינט ישראל או לצדדים שלישיים.
 • ג'וינט ישראל מתיר למבקרים באתר זה לצפות במידע המצוי בו ולשמור אותו לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד.
 • בכפוף לדיני זכויות היוצרים, אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשנות או להשתמש בדרך כלשהי בחומר המצוי באתר זה ו/או במידע שלג'וינט ישראל זכויות יוצרים בו, אלא לאחר קבלת הסכמת ג'וינט ישראל, מראש ובכתב.

קישורים:

 • קישורים המצויים באתר זה הם לנוחות המשתמש בלבד. ג'וינט ישראל ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות בגין הקישור, האתר המקושר, או כל הנובע מכך.
 • ג'וינט ישראל ו/או מי מטעמו אינם אחראים לאתרים לגביהם קיים קישור, אין להם שליטה על תוכנם של אתרים אלה, ואין בהופעת הקישור משום מתן גושפנקא או המלצה לאתר או לבעליו.
 • בכל מקרה, הכניסה לאתר מקושר היא באחריות מי שבוחר לעשות כן. ג'וינט ישראל ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבוחר להיכנס לאתר מקושר או לצד ג' כלשהו.
 • למניעת ספק מובהר בזאת, כי כל הגבלות האחריות על המידע הכלול באתר זה - חלות גם על המידע באתר המקושר.

שונות:

 • על תנאי שימוש אלה יחולו הוראות דיני ישראל בלבד. כל תביעה או הליך משפטי בענין הקשור באתר זה או הנובע ממנו, יתבררו אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך, שמקום שבתו הוא בירושלים.
 • ג'וינט ישראל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת, ללא מתן הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
 • המשתמש מתחייב לבדוק מעת לעת את תנאי השימוש באתר, על מנת להתעדכן בשינויים בהם; והוא לוקח על עצמו את הסיכון הכרוך בהימנעות מבדיקות נוספות כאמור.
 • ג'וינט ישראל שומר על הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר  ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.