מדידה, ידע ומחקר

פורום מדידה ידע ומחקר, מתמקד בהקמת תשתית לשלושה צירי פעולה מרכזיים: מדידת ההתנדבות וההשתתפות החברתית, איגום ופיתוח ידע בהתנדבות והרחבת שדה המחקר בתחום ההתנדבות.

בשנים האחרונות צומחת ההתנדבות ונבנית כמקצוע וכדיסציפלינה בפני עצמה. שימוש במידע וידע מהימן לגבי התנדבות הוא חיוני במידה ורוצים לנהל משאב יקר ערך זה למלוא הפוטנציאל ובצורה היעילה ביותר. מדידה, פיתוח ידע ומחקר רב תחומיים של התנדבות, הם בעלי חשיבות שאינה רק אקדמית ובעלי פוטנציאל להשפעה על קובעי המדיניות, הארגונים המפעילים מתנדבים, מנהלי ההתנדבות, המתנדבים והציבור הרחב.

פורום מדידה, ידע ומחקר שואף לאגם ידע קיים ולפתח ידע חדש, בכל שדות הפעולה הרלוונטיים: בשדה האקדמי, בשדה הפעולה הישראלי ובשדה הבינלאומי ולהנגיש ידע זה לתשתית ההתמקצעות, לטובת הנחלתו ולתשתית הטכנולוגיה, לטובת הפצתו. הפורום יעסוק בתהליכי מדידה מחקר ופיתוח ידע הרלוונטיים לתחום ההתנדבות בישראל ויקדם את הצורך בעיגון חקיקתי לתהליכי המדידה ובקרת האיכות שיפותחו במסגרתו.

 

יו"ר הפורום: